Sakrament chrztu świętego

[distance]
[distance]

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

W kancelarii parafialnej rodzice dziecka proszeni są o podanie następujących dokumentów i informacji:

    • akt urodzenia dziecka z USC
    • jeśli chrzest odbywa się poza własną parafią – zgoda na chrzest z parafii zamieszkania
    • informacje dotyczące rodziców chrzestnych – świadectwa kwalifikacyjne z parafii miejsca zamieszkania
    • informacja o związku małżeńskim (sakramentalny – gdzie, kiedy; brak/cywilny – czy są przeszkody do ślubu kościelnego)

Rodzice chrzestni
Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego, chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK).
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Ukończył 16 lat – chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • Jest praktykującym katolikiem – bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny – sakramentalny,
 • Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

 • żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego),
 • młodzież nie uczestnicząca w katechezie,
 • osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.
 • rodzice powinni zgłosić pragnienie ochrzczenia dziecka przynajmniej miesiąc przed wybranym terminem w celu rezerwacji,
 • odpowiednio wcześniej, około tydzień przed chrztem, w kancelarii potwierdzają chrzest i umawiają się na spisanie aktu,
 • w tygodniu poprzedzającym chrzest w kancelarii spisują z kancelistą bądź kapłanem AKT CHRZTU
 • kwadrans przed uroczystością rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii w celu podpisania w księgach aktu chrztu dziecka

Zwykle chrzest jest udzielany w łączności z niedzielną bądź świąteczną Mszą Świętą o godz. 13.30 lub 12.00.

Istnieje możliwość uzgodnienia terminu chrztu np. w sobotę. Należy rozważyć celebrację sakramentu poza mszą lub w trakcie Eucharystii.

Celebracja Mszy Świętej jest sposobnością do pełnego, uroczystego przeżycia istoty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podczas Mszy zgromadzeni modlą się o błogosławieństwo Boże, właściwy rozwój i wzrost w wierze dla dziecka., przyjmują Komunię Świętą w jego intencji.

Chrzest poza liturgią mszalną może być uwarunkowany złym stanem zdrowia dziecka lub szczególnymi względami „prywatnymi”.

 • fotograf lub kamerzysta obsługujący uroczystość powinien zgłosić się przed liturgią w zakrystii i okazać dokument potwierdzający uprawnienia,
 • w razie potrzeby (dziecko płacze, konieczność karmienia) matka dziecka może udać się w czasie Mszy Św. do zakrystii, byle tylko wróciła z dzieckiem na sam chrzest 🙂
 • jeśli chrzest odbywa się poza Mszą niedzielną (np. w sobotę) p. Organista po wcześniejszym uzgodnieniu może obsłużyć uroczystość lub pomoże w organizacji muzyków-solistów